Tạo link rút gọn trang web miễn phí, shorten link + url và đo lường hiệu quả link